Skaitiniai‎ > ‎

Kazimierietės (LSSC)

 Lietuvos Švento Kazimiero seserų kongregacija, paprastai dažnai jas vadina tiesiog – kazimierietėmis. Yra apaštalinė vyskupiškųjų teisių moterų vienuolinė bendruomenė. Oficialus trumpinys – LSSC.

Lietuvaitė Kazimiera Kaupaitė, besilankydama Amerikoje pas brolį kun.Antaną, matė ten besidarbuojančias vienuoles, panoro kaip ir jos atsiduoti vienam Dievui ir meile tarnauti žmonėms. Mergina suvokė,kad lietuvių emigrantams Amerikoje reikia atramos,kad galėtų išlaikyti savo religiją, dvasinį ir kultūrinį paveldą, vertybes. Kazimiera su keliomis draugėmis lietuvaitėmis pradėjo puoselėti viltį įkurti lietuvišką kongregaciją. Vieta – Amerika. Misija – auklėjimas.

1907 m. įkurtąją vienuoliją patvirtina Šventasis Sostas. Kongregacijos globėju pasirenkamas šv. Kazimieras. Taip bažnyčioje gimė nauja kongregacija – seserų kazimieriečių. Pirmoji seserų globojama mokykla atidaryta 1908 m.. Daugėjant pašaukimų nuspręsta įsteigti motinišką namą Čikagoje, kur tuo metu buvo didžiausia lietuvių kolonija.

1913 m. sesuo Kazimiera – Motina Marija išrenkama generaline vyresniąja, ja išbuvo tris kadencijas iki mirties.

Išgyvenusiai Pirmąjį pasaulinį karą nepriklausomai Lietuvai taip pat reikėjo pagalbos – religinio auklėjimo ir mokymo. 1920 m. tikėjimo dvasios stiprinama motina Marija, kartu su keturiomis seserimis atvyko į tėvynę ir apleistame kamaldulių vienuolyne Pažaislyje įkūrė misiją.Greitai atsirado kandidačių panorusių tapti seserimis.

1920 – 1940 m. šv.Kazimiero seserys ne tik ugdė kongregacijos nares, bet steigė pradines bei aukštesniąsias mokyklas, vaikų darželius, senelių prieglaudas. Svarbiausi kazimieriečių veiklos židiniai – Pažaislio vienuolynas bei Kauno „Saulės '' gimnazija. Kongregacijos pedagoginė veikla pasiekė Telšius, Žemaičių Naumiestį, Žemaičių Kalvariją, Vabalninką.

Lietuvą okupavus sovietų valdžiai, Pažaislio ūkis ir inventorius nusavinamas  uždarytos seserų išlaikomos įstaigos, o seserys atleidžiamos nuo pareigų. 1948 rugpjūčio 16 d. Kazimierietės priverstos pasitraukti iš Pažaislio.

Pogrindžio sąlygomis seserys ėmėsi karitatyvinės vaiklos, dirbo ligoninėse, sanatorijose, slapta patarnaudamos ir dvasiniuose jų reikaluose, katekizavo vaikus,organizavo adoracijas ir procesijas, dirbo misijose Moldovoje.

1992 m. sausio 27 d. Kazimierietės grįžo į Pažaislio vienuolyną Ši vieta seserų pastangų dėka   tampa namais, ne tik kongregacijos narėms, bet ir dvasiniu centru.  Čia nuolat organizuojamos rekolekcijos vienuoliams, seminarijų auklėtiniams, jaunimui, šeimoms, visiems ieškantiems gilesnio dvasinio gyvenimo. Vasaromis Pažaislyje stovyklauja ne tik Lietuvos vaikai, bet ir tautinės bei religinės dvasios ištroškę lietuvių kilmės svečiai iš užsienio. Seserų rūpesčiu toliau tęsiama vienuolyno restauracija. Pažaislis atveria vartus naujoms visuomeninėms kultūrinėms tradicijoms: atvykstantieji supažindinami su vienuolyno meninėmis vertybėmis, rengiami kultūros žmonių susitikimai su visuomene. Vasarą tūkstančiai kauniškių ir svečių renkasi į tarptautinius muzikos festivalius; literatūros mylėtojams organizuojami poezijos vakarai.

Šiuo metu kongregacijoje yra apie 50 seserų.

Seserys dėvi laiko ir vietos sąlygoms pritaikytą vienuolišką aprangą, ženklą (kryželį su jame įspaustais karūna, kardu ir lelija. Karūna žymi Šv. Kazimiero karališkąją kilmę ir simbolizuoja amžinąją jo garbę; kardas – asketišką gyvenimą; lelija - tyrumą) ir simbolį (žiedą).

Charizma – Kristaus pavyzdžiu ir įkūrėjos dvasia su atsidavimu ir meile tarnauti savo aplinkos žmonėms, ugdant jų tikėjimą bei tautinį sąmoningumą.

Kongregacijos uždavinys – Dievo ir artimo meilės darbai: mokyti ir auklėti jaunimą krikščioniškų idealų dvasioje, slaugyti ligonius ir senelius, užsiimti įvairia labdara.

Šūkis – Dievas yra čia.

Pažaislio vienuolyno bažnyčios altoriuje randasi nežinomo autoriaus tapytas Gražiosios Meilės Motinos su Kūdikiu atvaizdas, žmonėse vadintas Kamaldulių Dievo Motina, garsėjantis malonėmis.

Šiemet seserys švenčia 90 metų įsikūrimo Lietuvoje sukaktį, o įkūrėjai motinai Marijai ( Kazimierai Kaupaitei )  liepos 1 d. popiežius Benediktas X VI suteikė Garbingosios Dievo Tarnaitės titulą.

Comments